Projekt optimizacije zdravstvene skrbi osoba sa šećernom bolesti

RADIONICA o inzulinskoj terapiji i sprečavanju razvoja kroničnih komplikacija ŠB

Provedba i financiranje projekta:

Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ

Hrvatsko dijabetološko društvo

O projektu:
Jedna od temeljnih zadaća Hrvatskog dijabetološkog društva (HDD) je podizanje razine znanja o šećernoj
bolesti (ŠB) kod liječnika, medicinskih sestara kao i kod bolesnika te stvaranje preduvjeta za bržu komunikaciju između svih dionika sustava koji skrbe o osobama sa ŠB. HDD i Hrvatsko društvo za endokrinologiju i dijabetologiju (HDED-HLZ) stoga je odlučilo pokrenuti projekt optimizacije zdravstvene
skrbi osoba sa ŠB s ciljem osposobljavanja liječnika obiteljske medicine i medicinskih sestara/tehničara da samostalno, stručno i sa sigurnošću u svojoj ordinaciji zbrinu pacijente sa ŠB koje mogu, odnosno prepoznaju one kojima je zaista potrebno upućivanje u SKZZ. Cilj liječenja osoba sa šećernom bolesti je sprječavanje nastanka, odnosno progresije kroničnih komplikacija. Postupak njihovog otkrivanja i praćenja ustvari je jednostavan, više-manje mjerljiv i dostupan u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ). Stoga je u skrbi većine pacijenata sa ŠB ključna uloga tima PZZ. Ali najveći uspjeh je ustvari spriječiti nastanak bolesti, a to je moguće za većinu nezaraznih kroničnih bolesti među koje spada i ŠBT2. To se može postići promjenama životnih navika, odnosno pravilnom prehranom i primjerenom tjelesnom aktivnošću, koje mogu spriječiti nastanak ŠBT2, odnosno dovesti do remisije već dijagnosticirane ŠB.


Izvedba:
Dobra suradnja i komunikacija liječnika obiteljske medicine i liječnika SKZZ preduvjet je kako za pružanje optimalne skrbi pacijentima, tako i za profesionalni rast i usavršavanje i jednih i drugih. Projekt je zamišljen kao jednokratne interaktivne radionice u trajanju od 4 sata u kojima specijalisti endokrinologije s obiteljskim liječnicima i medicinskim sestrama/tehničarima u malim grupama do 15 polaznika prolaze praktične vještine inzulinske terapije i pregleda koje su relevantne u ordinaciji obiteljske medicine, diskutirajući i rješavajući stvarne situacije zajednički. Želja nam je s godinama kontinuiranim organiziranjem radionica postići što veći obuhvat populacije obiteljskih liječnika. Kako bi se u što većem broju uključili i ostali zainteresirani liječnici obiteljske medicine već ove godine, te kao dugotrajni memento, u sklopu projekta izdavat će se bilteni s algoritmima i smjernicama za dijagnostiku i terapiju šećerne bolesti na razini PZZ.


Ishodi:
Svrha je sudjelovanja na radionici adekvatno educirati i osposobiti liječnika obiteljske medicine i medicinske sestre/tehničare za:

  1. pravilnu primjenu i vrste inzulinske terapije
  2. titraciju inzulinske terapije
  3. ciljne vrijednosti i praćenje čimbenika rizika ŠB
  4. probir kroničnih komplikacija ŠB na razini PZZ
  5. pregled dijabetičkog stopala
  6. donošenje odluke o realnoj potrebi konzultacije endokrinologa-dijabetologa
  7. upućivanje pacijenta na druge eventualno potrebne pretrage (EMNG, neurologu, vaskularnom kirurgu)
  8. osnovni postulati prehrane osoba sa ŠB

NAJAVU RADIONICE i PROGRAM U SPLITU POGLEDAJTE OVDJE.

Ciljevi Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ i Hrvatskog dijabetološkog društva je provođenje neovisnih edukacijskih programa iz područja endokrinologije i dijabetologije, promicanja racionalnog dijagnostičkog i terapijskog pristupa u medicini te stručnog i znanstvenog povezivanja liječnika koji se bave endokrinologijom i dijabetologijom